Regulamin

Jako rolnik ryczałtowy sprzedający swoje produkty rolne na Państwa życzenie możemy wystawić/Państwo mogą dla nas wystawić tylko Fakturę Vat RR.

 

Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art..7 ust.1 pkt.7 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. (Dz.U. z 1993 r.Nr.11, poz.50 z póź.zm.)

 

Regulamin sklepu internetowego miodownia.pl

1. DEFINICJE

2. POSTANOWIENIE OGÓLNE

3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

5. DOSTAWA

6. PŁATNOŚĆ

7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

9. DANE OSOBOWE

10. NEWSLETTER

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1.HASŁO – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do konta, ustalany samodzielnie przez klienta podczas procesu rejestracji.

1.2. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie usługi elektronicznej.

1.3. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.4. KONSUMENT – osoba fizyczna dla której zawarcie umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.5. KONTO (KONTO KLIENTA) – podstrona sklepu, w ramach której gromadzone są m.in informacje o zamówieniach klienta w sklepie internetowym.

1.6. PRODUKT – rzecz ruchoma dostępna w sklepie internetowym będąca przedmiotem umowy sprzedaży między klientem, a sprzedawcą.

1.7. REGULAMIN – niniejszy regulamin sklepu internetowego.

1.8. REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez klienta konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez usługodawcę na stronie sklepu.

1.9. SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – sklep internetowy usługodawcy dostępny pod adresem miodownia.pl za pośrednictwem którego klient może zawrzeć umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.

1.10. SPRZEDAWCA – Przemysław Nowiński, Rolnik Ryczałtowy, ul. Podgórna 25, 99-400 Łowicz

1.11. STRONA – Usługodawca, Sprzedawca lub Klient

1.12. UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA) – umowa sprzedaży produktu w rozumieniu kodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem sklepu internetowego.

1.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez usługodawcę za pośrednictwem sklepu internetowego

1.14. USŁUGODAWCA – Przemysław Nowiński

1.15. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu i określające istotne jej warunki.

 

2.POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw klienta będącego jednocześnie konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

2.2. Regulamin określa zasady korzystania przez klientów ze sklepu internetowego.

2.3. Niniejszy regulamin jest regulaminem o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania umów sprzedaży w sklepie internetowym.

2.4. Sklep Internetowy prowadzony jest przez:

Gospodarstwo Pszczelarskie Przemysław Nowiński

Przemysław Nowiński, Rolnik Ryczałtowy

ul. Podgórna 25, 99-400 Łowicz

2.5. Usługodawca świadczy za pośrednictwem sklepu internetowego następujące usługi elektroniczne:

2.5.1. Konto klienta w sklepie internetowym;

2.5.2. Interaktywny formularz umożliwiający klientom złożenie zamówienia w sklepie internetowym.

2.5.3. Newsletter

2.6. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca:

2.6.1. Komputer z dostępem do Internetu;

2.6.2. Dostęp do poczty elektronicznej;

2.6.3. Zalecana rozdzielczość monitora: 1024x768 pikseli;

2.6.4. Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą, JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej.

2.7. Konsumenta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.8. Konsument obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

2.9. Konsument obowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

2.10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej usługi elektronicznej.

 

3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

3.1. W ramach sklepu usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.

3.2. Świadczenie przez usługodawcę usług elektronicznych jest bezpłatne.

3.3. Warunki zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych:

3.3.1. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta klienta w sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania rejestracji.

3.3.1.1. Do dokonania rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz Hasło.

3.3.2. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie zamówienia w sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej usługi (dodanie produktu do koszyka).

3.4. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta Konsumenta w sklepie internetowym jest zawierana na czas nieoznaczony.

3.5. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie zamówienia w sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia.

3.6. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych:

3.6.1. Konsument może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7–dniowego terminu wypowiedzenia.

3.6.2. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w wypadku, gdy Klient obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Naruszenie regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym, co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14–dniowego okresu wypowiedzenia.

3.6.3. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez strony w czasie trwania umowy.

3.6.4. Niezależnie od powyższych postanowień strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 

4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

4.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o produktach podane na stronach internetowych sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4.2. Cena produktu uwidoczniona na stronie sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki. Ceny produktów nie zawierają jednak kosztów dostawy, które – jeżeli występują – są wskazywane w trakcie składania zamówienia oraz dostępne są na stronie sklepu internetowego w zakładce:

Koszty dostawy

4.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Konsumenta zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych produktów po złożeniu przez Konsumenta Zamówienia.

4.4. W celu zawarcia umowy sprzedaży produktu za pomocą interaktywnego formularza należy wejść na stronę internetową sklepu internetowego, dokonać wyboru produktu i złożyć w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje zamówienie za pomocą interaktywnego formularza.

4.4.1. W trakcie składania zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia Zamówienia: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, produkt, ilość produktu, miejsce i sposób dostawy produktu, sposób płatności.

4.5. Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w formularzu pola 'Zamawiam'

4.6. Po złożeniu zamówienia sprzedawca niezwłocznie (1) potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie klienta jego oświadczeniem oraz (2) przyjmuje zamówienie do realizacji – w tym momencie zostaje zawarta umowa sprzedaży. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i przyjęcie go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail).

4.7. W trakcie składania zamówienia za pomocą interaktywnego formularza – do momentu złożenia zamówienia – Kupujący ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie sklepu internetowego.

 

5. DOSTAWA

5.1. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży dostawa produktu zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od dnia, w którym została zawarta umowa sprzedaży.

5.2. Sprzedawca dostarczy produkty zgodnie z wyborem Kupującego:

5.2.1. transportem własnym lub

5.2.2. za pośrednictwem poczty lub przewoźnika wskazanego w trakcie składania zamówienia.

5.3. Dostawa produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i UE.

5.4. Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania zamówienia oraz są dostępne na stronie sklepu internetowego w zakładce Koszty dostawy

 

6. PŁATNOŚĆ

6.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

6.1.1. Płatności Cashbill (płatności internetowe)

6.1.2. Przelew bankowy (dane rachunku bankowego sprzedawcy wskazane są na stronie sklepu oraz w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta po złożeniu zamówienia).

 

7.PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

7.1. Kupujący będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez

Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres:

Przemysław Nowiński

ul. Podgórna 25

99-400 Łowicz 

7.2. Termin 14 dni, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej, liczy się od dnia wydania Produktu w przypadku Umowy sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi elektronicznej - od dnia jej zawarcia.

7.3. W razie odstąpienia od umowy Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi elektronicznej jest uważana za niezawartą, a Kupujący jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli Konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

7.4. Sprzedawca dokona zwrotu na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób.

7.5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach: (1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt 7.1

 

8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

8.1. Reklamacje z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży

8.1.1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży w zakresie określonym w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

8.1.2. Reklamacje z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży można składać pisemnie na adres

Przemysław Nowiński

ul. Podgórna 25

99-400 Łowicz

8.1.3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Kupującego adres lub w inny podany przez Klienta sposób.

8.2. Reklamacje związane ze świadczeniem usługi elektronicznej oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem sklepu internetowego.

8.2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem sklepu internetowego można zgłaszać pisemnie na adres

ul. Podgórna 25

99-400 Łowicz

 

8.2.2. Zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez usługodawcę.

8.2.3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez usługodawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

8.2.4. Odpowiedź usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób.

 

9. DANE OSOBOWE

9.1. Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Gospodarstwo Pszczelarskie Przemysław Nowiński, Przemysław Nowiński, ul. Podgórna 25, 99-400 Łowicz.

9.2. Dane osobowe Klienta zbierane przez administratora za pośrednictwem sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji zawartej z nim umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej.

9.3. Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

9.4. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej sklepu internetowego.

 

10. NEWSLETTER

10.1 Akceptacja niniejszego regulaminu sklepu internetowego potwierdzona zaznaczeniem checkboxa o treści: „Zapoznałem się z regulaminem sklepu internetowego i akceptuję jego treść”, udzielona podczas składania zamówienia, stanowi równocześnie wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowej (zamówienie informacji handlowej). Informacja handlowa będzie wysyłana wyłącznie za pośrednictwem e-maila na identyfikujący Klienta adres elektroniczny podany przez niego przy zawieraniu umowy sprzedaży.

10.2 Akceptacja niniejszego regulaminu sklepu internetowego potwierdzona zaznaczeniem checkboxa o treści: „Zapoznałem się z regulaminem sklepu internetowego i akceptuję jego treść”, udzielona podczas składania zamówienia, stanowi równocześnie wyrażenie zgody na korzystanie z telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefonu, komputera, tabletu).

10.3 Rezygnacji z subskrypcji newslettera można w każdej chwili dokonać pisząc na adres sklep@miodownia.pl.

 

11. POSTANOWIENIE KOŃCOWE

11.1.Umowy zawierane poprzez sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

11.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

11.2.1.Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.

11.3. Klienci mogą uzyskać dostęp do regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej sklepu internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Regulamin sklepu internetowego jest dostępny pod adresem:

https://miodownia.pl/pl/i/Regulamin/3

oraz jest dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.

11.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usługi elektronicznej następuje poprzez (1) udostępnienie regulaminu na stronach wskazanych w pkt. 10.3 oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, a w przypadku umowy sprzedaży także przez (3) dołączanie do przesyłek dowodu zakupu, specyfikacji zamówienia pisemnego potwierdzenia informacji zgodnie z przepisami dotyczącymi umów zawieranych na odległość.

11.5. Spory powstałe pomiędzy usługodawcą, sprzedawcą a Kupującym, który jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy usługodawcą, sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę usługodawcy lub sprzedawcy.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl